Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-33-ПР/2016 г.

Петък, 24 Юни 2016 15:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за напояване на зелени площи и измиване на алеи в общински парк за отдих, изграден в имот № 000866, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението