Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-34-ПР/2016 г.

Понеделник, 27 Юни 2016 11:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдно ферма за млечни овце и техните приплоди в поземлен имот №200235 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението