Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-35-ПР/2016 г.

Вторник, 28 Юни 2016 15:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждания и сондажен кладенец в имот №000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението