Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-36-ПР/2016 г.

Сряда, 29 Юни 2016 16:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 47408.501.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението