Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-46-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 00:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на лозов масив със система за капково напояване в имоти №№ 027016, 027018, 027022, 027026, 027024, местност „Крастав рид“ и имоти №№ 024131, 024063, 024138, 024137, 024043 и 024136, местност „Подината“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението