Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-47-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 10:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на млекопреработвателно предприятие в поземлен имот с идентификатор 17395.170.12 и площ 9.361 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението