Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-48-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 11:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 100 броя млекодайни крави (говеда) в имот № 052030 с площ 4.541 дка, местност „Омера“, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението