Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-49-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 12:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс в поземлен имот с идентификатор 56126.231.52, местност „Мерата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението