Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-50-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 14:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автогара в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2594 и площ 3221 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението