Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-51-ПР/2016 г.

Четвъртък, 18 Август 2016 16:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на микропредприятие за производство на зеленчукови и плодови консерви в УПИ ХІІ, кв. 28 по плана на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението