Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-52-ПР/2016 г.

Събота, 20 Август 2016 18:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на дентална клиника в поземлени имоти с идентификатори 17395.130.275 (съставляващ УПИ Х, пл. сн. № 275 от кв. 280 по плана на гр. Гоце Делчев) и 17395.130.276 (съставляващ УПИ ХI, пл. сн. № 275 от кв. 280 по плана на гр. Гоце Делчев)по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението