Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-66-ПР/2016 г.

Сряда, 19 Октомври 2016 10:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване в имоти с номера с №№ 022001 и 022002 с обща площ 3.4996 ха в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението