Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-67-ПР/2016 г.

Сряда, 19 Октомври 2016 10:05

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 крави в поземлен имот №148109 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението