Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-69-ПР/2016 г.

Вторник, 08 Ноември 2016 14:10

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от билки в имоти №№ 039017, 000206, местност „Пилит“ и №№ 040026, 040025, 040021, 040016, 040013, 041008, 041011, 040014, 041014, местност „Малката копаня“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград и изграждане на два броя тръбни кладенци за напояването им“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението