Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-70-ПР/2016 г.

Вторник, 08 Ноември 2016 14:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце в имот №000580 в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението