Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-71-ПР/2016 г.

Петък, 11 Ноември 2016 11:59

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на черешови градини в имоти с №№ 043003, 043024, 043025, 043027, 043028, 043330, 043034, 043035, 061001, 061002, 061003, 061004, 061005, 061006, 061007, 061008, 061009, 124007 и 124010 и градини от нарове в имоти с №№ 055006, 055007, 055008, 066018, 069003, 069004, 069005, 069006, 069010, 069014, 069015, 069016, 069017, 069018, 069019, 069020, 069021, 069023, 069024, 069025, 069026, 069027, 069028, 069029, 069030, 069031 и 069032 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението