Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-72-ПР/2016 г.

Понеделник, 14 Ноември 2016 09:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс с площ 50 дка, хидрогеоложко проучване на неогенския термоводоносен хоризонт на Санданския гребен на дълбочина 500 м, чрез изграждане на проучвателен сондаж и добив на подземни води в имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението