Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-73-ПР/2016 г.

Вторник, 22 Ноември 2016 16:45

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 016097, местност „Трохалето“, землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението