Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-74-ПР/2016 г.

Петък, 02 Декември 2016 16:43

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортна зала в част от УПИ II, кв. 89 по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.300.3024 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“ което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението