Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-75-ПР/2016 г.

Петък, 02 Декември 2016 16:47

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на мини мандра в поземлени имот с идентификатор 61813.266.887 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението