Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-79-ПР/2016 г.

Сряда, 21 Декември 2016 10:30

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Водовземане от подземни чрез ново водовземно съоръжение в имот № 090025, местност „Долен засек“ в землището на с. Марикостиново, с цел водоснабдяване на обект „Цех за хартиени кутии в УПИ 090033, местност „Долен засек“ в землището на с. Марикостиново, община Петрич“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението