Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-53-ПР/2018 г.

Петък, 27 Юли 2018 10:40

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в поземлени имоти с идентификатори 52091.24.43 и 52091.24.47 в местност „Дългата лака“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ТРЕСОР“ ООД, гр. Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението