Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-54-ПР/2018 г.

Четвъртък, 02 Август 2018 16:50

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на открит плувен басейн, открита тераса, детска и спортна площадка в имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ВИЛА СИНТИКА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението