Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-55-ПР/2018 г.

Четвъртък, 02 Август 2018 16:53

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и места за паркиране на каравани в имот № 000352, местност „Жълтата вода“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ТХС Груп“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението