Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-76-ПР/2018 г.

Петък, 30 Ноември 2018 16:03

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване на „Цех за обработка на естествен камък“ и „Работилница за автомобили и мотоциклети, магазин, офиси и ограда“ в УПИ І, поземлени имот 027022 и поземлен имот 016090 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението