Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-55-ПР/2008 г.

Четвъртък, 03 Юли 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 55 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: “Изграждане на корекция на река Благоевградска Бистрица” , местоположение Община Благоевград, землище на с. Дъбрава

От тук може да изтеглите пълния текст на решението