Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-58-ПР/2008 г.

Сряда, 09 Юли 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 58 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел”, местоположение ПИ 001101 /УПИ І 12/, ПИ № 001100 /УПИ ІІ12 / и  ПИ № 011056 в местността „Грамадето”, землище на гр. Банско, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението