Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-59-ПР/2008 г.

Вторник, 22 Юли 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 59 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение  за изграждане на МВЕЦ „Бяла река”, местоположение землище на с. Пирин, Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението