Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-88-ПР/2008 г.

Понеделник, 20 Октомври 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 88 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Благоевград, местоположение в границите на регулацията на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението