Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-90-ПР/2008 г.

Вторник, 21 Октомври 2008 13:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 90 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ на р. Струма», местоположение землище на гр. Кресна, Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението