Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-91-ПР/2008 г.

Вторник, 28 Октомври 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 91 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на “МВЕЦ Филипово - 1” от кота 633.50 m до кота 622,50 m на р. Места, местоположение землища на с. Филипово и с. Кремен, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението