Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-92-ПР/2008 г.

Вторник, 28 Октомври 2008 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 92 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ «Филипово - 2» на р. Места, местоположение землище на с. Кремен, Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението