Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-94-ПР/2008 г.

Понеделник, 03 Ноември 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 94 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница - Манастира”, местоположение землище на с. Брестово и с. Сухострел, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението