Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-95-ПР/2008 г.

Понеделник, 03 Ноември 2008 12:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 95 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол от кота 1075 m до кота 1010 m, местоположение землище на с. Бачево, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението