Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД-66-ПР/2009 г.

Вторник, 22 Декември 2009 09:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-66-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение „Склад за съхранение на вино, офиси, прокарване на път и добив на подземни води” в имоти № № 000288, 000285 и 000286  в местността „Абдийца”, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението