Архив преценки ОВОС - 2021 г.

БД-52-ПР/2021 г.

Понеделник, 08 Ноември 2021 12:55

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения „Изграждане на 12 (дванадесет) броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.8.18 в местността Бухото по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението