Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

img15467906I. Нормативна уредба

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, дейности и технологии (Наредбата за ОВОС)

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Правилник за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ, (Правилникът е приет на Колегиум на МОСВ на 28.05.2013 г. и е утвърден със Заповед № 467/28.05.2013 г.)

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експретните екологични съвети към РИОСВ, приета на Колегиум на МОСВ на 09.03.2015 г., утвърден със Заповед №РД- 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Ръководства за екологична оценка на планове и програми

Указания за изготвяне на ОВОС за инвестиционни предложения


II. Административни услуги – ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ