Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

Указания за попълване на Уведомление за инвестиционно предложение

 

Важно !!!  В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) оценката на въздействие върху околната среда може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение. При конкретните намерения съответният специален закон следва да се приеме, че е Законът за устройство на територията (ЗУТ), Законът за водите, както и други специализирани закони, като например Законът за възобновяемите и алтернативните източници на енергия и биогоривата, Закон за енергетиката и подзаконовата нормативна уредба и др.

 

Образец на уведомление за инвестиционно предложение

 

1. По отношение на част “Информация за възложителя на инвестиционното предложение”

 

Представете следната пълна, ясна и достоверна информация за възложителя на инвестиционното предложение (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща. Единствено възложителят носи отговорност за точността на представените данни и своевременното информиране в писмена форма на РИОСВ-Благоевград относно настъпили промени. РИОСВ-Благоевград не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с възложителя на посочените координати. 
Забележка:  “Възложител на инвестиционно предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

2. По отношение на формулиране на “наименование” на инвестиционното предложение:

 

Формулировката трябва да е в съответствие с “наименованието” на инвестиционното предложение, което в последствие ще бъде одобрявано по реда на ЗУТ или други специални закони.

 

Например: ... има следното инвестиционно предложение: Изграждане на “...” или Строителство на “...” или само наименованието на инвестиционното предложение “...”.