Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

 

 

3. По отношение на т. 1. “Резюме на предложението”:

 

В частта “описание на основни процеси” е необходимо да се опише основния предмет и цел на инвестиционното предложение и какви дейности се предвижда да бъдат изпълнени във връзка с реализацията и експлоатацията на заявеното инвестиционно предложение, вкл. капацитет (параметри на инвестиционното предложение: брой, тип, начина на разположение, етажност, процент и плътност на застрояване, капацитет на легловата база, брой паркоместа и др.; производителност и др.) и използвана площ за реализация на съответната дейност.

 

Забележка: От посочените по-долу дейности опишете само дейностите свързани с конкретното инвестиционно предложение.

 

Обръщаме Ви внимание, че голяма част от информацията за дейностите се съдържа в предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране

Видовете дейности могат да бъдат по отношение на:

 

 • постоянна или времена промяна в земеползването, земната повърхност или топографията, вкл. увеличаване на интензивността на земеползване – опишете вида на процедурата, която предвиждате да се проведе за имотите, в които предвиждате да се реализира инвестиционното предложение (например: промяна предназначение, предоставяне право на ползване или др. на имот с №...., находящ се в ..., с площ ...); 
 • унищожаване на съществуващи земи, растителност и сгради – опишете дали при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение (ИП) ще се унищожат съществуващи земи, растителност и сгради, като посочите какво, къде и с какви размери евентуално ще бъде унищожено;
 • предварителни изследвания и проучвания във връзка с инвестиционното предложение, напр. сондиране, изследване на почвата, климатични характеристики и др. – опишете дали ще има нужда от провеждане на предварителни изследвания и проучвания във връзка с ИП, като посочите какви и колко време ще е необходимо за тях;
 • строителни работи – опишете какви строителни дейности предвиждате да се извършат за реализацията на ИП, като опишете какви надземни сгради, съоръжения или линейни обекти или конструкции, канали и изкопи и др., които предвиждате да се извършат;
 • дейности във връзка с разрушаване – опишете дали ще има нужда от извършване на дейности по разрушаване на съществуващи сгради, конструкции  или др. подобни, като посочите какво ще бъде разрушено;
 • необходимост от обособяване на временни площадки, използвани за строителните работи и/или за настаняване на строителните работници, както и необходими площи за депониране на хумус и земни маси – опишете дали за нуждите на вашето ИП е необходимо да се обособят временни площадки за строителни работи или за настаняване на строителните работници като посочите къде ще бъдат разположени (в границите на имота, в който ще се реализира ИП или извън него);
 • необходимост от извършване на подземни работи, вкл. минен добив или изграждане на тунели - опишете какви подземни работи ще бъдат извършвани;
 • необходимост от извършване на възстановителни работи - опишете какви възстановителни работи ще бъдат извършвани (рекултивация на терена, вертикална планировка, озеленяване и др. подобни);
 • необходимост от  изкопни работи – опишете какви изкопни работи ще бъдат извършвани; 
 • производствени процеси – посочете какви производствени процеси ще се извършват като опишете операциите (рязане, сглобяване, боядисване, лакиране и др.), като посочите и количества на употребявани вещества и евентуална необходимост от използване на пара или топла вода (например: за боядисване или лакиране, количеството на употребяваните  органични разтворители изчислено в кг/час или т/годишно);
 • необходимост от изграждане или обособяване на съоръжения за съхранение на стоки и материали – опишете какви съоръжения за съхранение на стоки и материали ще бъдат изградени или обособени, като посочите и къде ще бъдат разположени (в границите на имота, в който ще се реализира ИП или извън него) и какво ще се съхранява в тях;
 • необходимост от съоръжения за третиране на отпадъчните води - опишете какви съоръжения за третиране на отпадъчните води се предвиждат (в случай, че се предвижда изграждане на ПСОВ, посочете за какъв брой еквивалентни жители ще бъде проектирана същата); 
 • необходимост от сгради за дългосрочно настаняване на работниците, свързани с експлоатацията на обекта - опишете дали за нуждите на ИП ще се изградят сгради за дългосрочно настаняване на работниците, като посочите тяхното местоположение и параметрите им (етажност, процент на застрояване и др. подобни); 
 • необходимост от водоснабдяване, пречистване на битово-отпадъчни или производствени води или добив на инертни материали, др. – опишете какви намерения и дейности са наложителни за осъществяване на основното намерение по отношение на изграждане на ВиК мрежа, начин на третиране на отпадъчните води (битови или производствени и др.), като посочите и начините за тяхната реализация; 
 • необходимост от закриване или промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура, водещи до промени в движението – опишете какви промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура или закриване ще са необходими за реализацията и експлоатацията на ИП;
 • необходимост от затваряне, строеж на бентове, прокопаване на земни канали, прегрупиране или други промени в хидрологията на водните течения и водоносните пластове - опишете какво и къде ще е необходимо да се извърши;
 • необходимост от пресичане на водни течения – опишете кои водни течения ще се пресичат и къде; 
 • необходимост от добив или прехвърляне на води от подземни или повърхностни източници – опишете как, от кои водни тела и къде ще се извършва добив или прехвърляне на води от подземни или повърхностни източници, като се посочат и характеристики (обем на водата, дължина на трасета и др. подобни);
 • необходимост от промени във водните обекти или земната повърхност, които засягат дренажни системи и оттока – опишете къде и в какво се изразяват промените във водните обекти или земната повърхност, които засягат дренажни системи и оттока;
 • необходимост от дългосрочни дейности, свързани с демонтиране, закриване или възстановяване – опишете видовете дейности, свързани с демонтиране, закриване или възстановяване;
 • други.

 

В частта “посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност”, моля, посочете дали инвестиционното предложение е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или е за изменение на производствената дейност.

 

В частта “необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности”, моля, опишете за строителството и/или за експлоатацията на инвестиционното предложение доколко и какви други намерения и дейности са наложителни за осъществяване на основното намерение, като: осигуряване на подходни пътища (временни и постоянни), складове, изграждане на електропреноста мрежа (въздушна и/или подземна), изграждане на ВиК мрежа, начин на третиране на отпадъчните води(битови или производствени), добив на инертни материали и др.