Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

 

4. По отношение на т. 2. “Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение”:

 

Моля, опишете намерението си като цяло, т. е. дали инвестиционното предложение, за което се провежда исканата процедура, не е част от цялостно намерение за развитие, което се планира да бъде осъществено във времето, в съседни или близки територии, както и в съдружие или поне съгласувано с други възложители и какви други намерения има за развитие, най-малко в близко разположените имоти (в същия масив или землище), които са изградени, в процес на изграждане или на одобряване).
Забележка: информация относно одобрени/разрешени други намерения в съседни или близки територии, в зависимост от спецификата на инвестиционното предложение, може да се получи от съответните компетентни органи по специалните закони (ЗУТ, Закон за водите, както и други специализирани закони), като: Общинска администрация, Басейнова дирекция, РИОСВ - Благоевград и други.

 

5. По отношение на т. 3. “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”:

 

 

В частта “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”, моля опишете местоположението на инвестиционното предложение – област и община, землище, номер на имота/имотите, в съответствие с актуални скици на имотите, в които предвиждате да се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности).

 

В частта “Очаквано трансгранично въздействие”, моля опишете очаква ли се инвестиционното предложение да окаже въздействие върху най-близко намиращите се гранични на Р България държави.

 

В частта “Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура”, моля опишете:

  • има ли необходимост от изграждането на нова пътна, железопътна, въздушна , водна или друг вид транспортна инфраструктура вкл. нови и променени трасета, гари, пристанища, летища и др., като посочите къде, как и с какви параметри ще бъдат;
  • ще има ли закривани или промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура, водещи до промени в движението, като посочите къде и как.
6. По отношение на т. 4. “Природни ресурси, предвидени за използване”:

 

В частта “по време на строителството”, моля опишете при строителството какви природни ресурси като: земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват и върху какви земи ще се реализира инвестиционното предложение – обработваеми, земи от земеделския фонд и/или земи от горския фонд.

 

В частта “по време на експлоатацията”, моля опишете вида на природните ресурси, които се предвижда да бъдат използвани по време на експлоатацията, като земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват по време на експлоатация на инвестиционното предложение.