Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

 

7. По отношение на т. 5. “Отпадъци”:

 

Моля опишете видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират по време на строителството, експлоатацията или закриването на дейността, като:

 • скални и земни маси от минно-геоложки проучвания;
 • битови отпадъци;
 • опасни или токсични отпадъци;
 • производствени отпадъци;
 • остатъчни продукти;
 • утайки от канализациите или други утайки от пречистването на отпадъчните води;
 • отпадъци по време на строителството и/или разрушаването;
 • излишни машини и съоръжения;
 • замърсени почви или други замърсени материали;
 • отпадъци от селското стопанство;
 • други твърди отпадъци.

Забележка: Опишете само видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират.

 

Моля опишете и как смятате да третирате описаните видовете отпадъци като посочете дали ще се предават на лицензирани фирми, дали ще се извозват от фирма по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се депонират ли определени за това места и др.

 

8. По отношение на т. 6. “Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение”

 

Моля опишете етапите и евентуалните сроковете (без да посочвате конкретни дати) за реализация и изпълнение на инвестиционното предложение, като ги подредите хронологично по дейности (например: изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПР, съгласуване на ПУП, промяна предназначението на земята или предоставяне право на ползване, изготвяне на проекти; одобряване и издаване на разрешение за строеж, строителство, експлоатация).

 

9. По отношение на т. 7. “Засегнати елементи на Националната екологична мрежа”

 

Моля опишете дали инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности) засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Забележка:  

Информация относно местонахождението на защитени територии можете да получите от РИОСВ – Благоевград.

Информация относно местонахождението на защитените зони  може да получите от РИОСВ – Благоевград и на интернет адрес: www.natura2000bg.org, секция “карти и данни”.