Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

 

10. По отношение на т. 8. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение”

 

 

Моля опишете съответния компетентен централен или териториален органа на изпълнителната власт, орган на местното самоуправление или на Народното събрание, който е отговорен за окончателното одобрение на инвестиционното предложение след като е извършено съгласуване (например: Кмет на Община, Областен управител, ....).

 

Забележка: Директорът на РИОСВ–Благоевград не е териториален орган отговорен за окончателно одобрение на инвестиционни предложения.

 

11. По отношение на задължителната информация и документация към уведомлението

 

  • По част “Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите”:
Необходимо е да се представи информация за типовете земеползване за площите, в които е предвидено за се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост. Тази информация се предоставя от съответната Служба по земеделие. За земите от горския фонд е необходимо за отделите, подотделите, които се засягат от инвестиционното предложение да се представи и извадка от Лесоустройствен проект на засегнатото Държавно горско стопанство от част “Таксационни описания”.

 

  • По част “Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение”:
Необходимо е да се представят актуални скици на имотите (срока на валидност на скиците е 6 месеца), в които ще се реализира инвестиционното предложение издадени от съответния орган.

 

Забележка: Необходимо е скиците да съдържат информация за историята на имотите от които е произлязъл.

 

  • По част “Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на графичните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, вкл. и на необходимата техническа инфраструктура, снимки, партида на имота и др. – по преценка на възложителя”

 

Препоръчително е да се представят графични материали показващи местоположението на инвестиционното предложение, както и връзката му с необходимата обслужваща инфраструктура и даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, като: разположение на защитени територии и защитени зони; населени места и урбанизирани територии, промишлени комплекси; други планове, програми и инвестиционни предложения, реализирани или в процес на реализация (независимо от сектора); санитарно охранителни зони, сервитути; охранителни зони на инфраструктурни, промишлени обекти или други обекти със специално предназначение (военни обекти); чувствителни елементи на ландшафта и други съобразно спецификата на инвестиционното предложение.

Моля графичният материал да бъде придружен с легенда и описание на използваните знаци, съкращения и др. подобни.

 

Необходимо е да приложите допускане за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП).

 

Обръщаме Ви внимание, че по отношение на намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи е желателно да ползване Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда на Министерство на околната среда и водите. Същите са публикуване на интернет страницата на Министерствона околната среда и водите – www5.moew.government.bg, секция “Ключови теми”, “превантивна дейност”