Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

Указания за попълване на Уведомление за инвестиционно предложение

 

Важно !!!  В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) оценката на въздействие върху околната среда може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение. При конкретните намерения съответният специален закон следва да се приеме, че е Законът за устройство на територията (ЗУТ), Законът за водите, както и други специализирани закони, като например Законът за възобновяемите и алтернативните източници на енергия и биогоривата, Закон за енергетиката и подзаконовата нормативна уредба и др.

 

Образец на уведомление за инвестиционно предложение

 

1. По отношение на част “Информация за възложителя на инвестиционното предложение”

 

Представете следната пълна, ясна и достоверна информация за възложителя на инвестиционното предложение (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща. Единствено възложителят носи отговорност за точността на представените данни и своевременното информиране в писмена форма на РИОСВ-Благоевград относно настъпили промени. РИОСВ-Благоевград не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с възложителя на посочените координати. 
Забележка:  “Възложител на инвестиционно предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

2. По отношение на формулиране на “наименование” на инвестиционното предложение:

 

Формулировката трябва да е в съответствие с “наименованието” на инвестиционното предложение, което в последствие ще бъде одобрявано по реда на ЗУТ или други специални закони.

 

Например: ... има следното инвестиционно предложение: Изграждане на “...” или Строителство на “...” или само наименованието на инвестиционното предложение “...”.

 


 

 

3. По отношение на т. 1. “Резюме на предложението”:

 

В частта “описание на основни процеси” е необходимо да се опише основния предмет и цел на инвестиционното предложение и какви дейности се предвижда да бъдат изпълнени във връзка с реализацията и експлоатацията на заявеното инвестиционно предложение, вкл. капацитет (параметри на инвестиционното предложение: брой, тип, начина на разположение, етажност, процент и плътност на застрояване, капацитет на легловата база, брой паркоместа и др.; производителност и др.) и използвана площ за реализация на съответната дейност.

 

Забележка: От посочените по-долу дейности опишете само дейностите свързани с конкретното инвестиционно предложение.

 

Обръщаме Ви внимание, че голяма част от информацията за дейностите се съдържа в предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране

Видовете дейности могат да бъдат по отношение на:

 

 • постоянна или времена промяна в земеползването, земната повърхност или топографията, вкл. увеличаване на интензивността на земеползване – опишете вида на процедурата, която предвиждате да се проведе за имотите, в които предвиждате да се реализира инвестиционното предложение (например: промяна предназначение, предоставяне право на ползване или др. на имот с №...., находящ се в ..., с площ ...); 
 • унищожаване на съществуващи земи, растителност и сгради – опишете дали при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение (ИП) ще се унищожат съществуващи земи, растителност и сгради, като посочите какво, къде и с какви размери евентуално ще бъде унищожено;
 • предварителни изследвания и проучвания във връзка с инвестиционното предложение, напр. сондиране, изследване на почвата, климатични характеристики и др. – опишете дали ще има нужда от провеждане на предварителни изследвания и проучвания във връзка с ИП, като посочите какви и колко време ще е необходимо за тях;
 • строителни работи – опишете какви строителни дейности предвиждате да се извършат за реализацията на ИП, като опишете какви надземни сгради, съоръжения или линейни обекти или конструкции, канали и изкопи и др., които предвиждате да се извършат;
 • дейности във връзка с разрушаване – опишете дали ще има нужда от извършване на дейности по разрушаване на съществуващи сгради, конструкции  или др. подобни, като посочите какво ще бъде разрушено;
 • необходимост от обособяване на временни площадки, използвани за строителните работи и/или за настаняване на строителните работници, както и необходими площи за депониране на хумус и земни маси – опишете дали за нуждите на вашето ИП е необходимо да се обособят временни площадки за строителни работи или за настаняване на строителните работници като посочите къде ще бъдат разположени (в границите на имота, в който ще се реализира ИП или извън него);
 • необходимост от извършване на подземни работи, вкл. минен добив или изграждане на тунели - опишете какви подземни работи ще бъдат извършвани;
 • необходимост от извършване на възстановителни работи - опишете какви възстановителни работи ще бъдат извършвани (рекултивация на терена, вертикална планировка, озеленяване и др. подобни);
 • необходимост от  изкопни работи – опишете какви изкопни работи ще бъдат извършвани; 
 • производствени процеси – посочете какви производствени процеси ще се извършват като опишете операциите (рязане, сглобяване, боядисване, лакиране и др.), като посочите и количества на употребявани вещества и евентуална необходимост от използване на пара или топла вода (например: за боядисване или лакиране, количеството на употребяваните  органични разтворители изчислено в кг/час или т/годишно);
 • необходимост от изграждане или обособяване на съоръжения за съхранение на стоки и материали – опишете какви съоръжения за съхранение на стоки и материали ще бъдат изградени или обособени, като посочите и къде ще бъдат разположени (в границите на имота, в който ще се реализира ИП или извън него) и какво ще се съхранява в тях;
 • необходимост от съоръжения за третиране на отпадъчните води - опишете какви съоръжения за третиране на отпадъчните води се предвиждат (в случай, че се предвижда изграждане на ПСОВ, посочете за какъв брой еквивалентни жители ще бъде проектирана същата); 
 • необходимост от сгради за дългосрочно настаняване на работниците, свързани с експлоатацията на обекта - опишете дали за нуждите на ИП ще се изградят сгради за дългосрочно настаняване на работниците, като посочите тяхното местоположение и параметрите им (етажност, процент на застрояване и др. подобни); 
 • необходимост от водоснабдяване, пречистване на битово-отпадъчни или производствени води или добив на инертни материали, др. – опишете какви намерения и дейности са наложителни за осъществяване на основното намерение по отношение на изграждане на ВиК мрежа, начин на третиране на отпадъчните води (битови или производствени и др.), като посочите и начините за тяхната реализация; 
 • необходимост от закриване или промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура, водещи до промени в движението – опишете какви промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура или закриване ще са необходими за реализацията и експлоатацията на ИП;
 • необходимост от затваряне, строеж на бентове, прокопаване на земни канали, прегрупиране или други промени в хидрологията на водните течения и водоносните пластове - опишете какво и къде ще е необходимо да се извърши;
 • необходимост от пресичане на водни течения – опишете кои водни течения ще се пресичат и къде; 
 • необходимост от добив или прехвърляне на води от подземни или повърхностни източници – опишете как, от кои водни тела и къде ще се извършва добив или прехвърляне на води от подземни или повърхностни източници, като се посочат и характеристики (обем на водата, дължина на трасета и др. подобни);
 • необходимост от промени във водните обекти или земната повърхност, които засягат дренажни системи и оттока – опишете къде и в какво се изразяват промените във водните обекти или земната повърхност, които засягат дренажни системи и оттока;
 • необходимост от дългосрочни дейности, свързани с демонтиране, закриване или възстановяване – опишете видовете дейности, свързани с демонтиране, закриване или възстановяване;
 • други.

 

В частта “посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност”, моля, посочете дали инвестиционното предложение е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или е за изменение на производствената дейност.

 

В частта “необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности”, моля, опишете за строителството и/или за експлоатацията на инвестиционното предложение доколко и какви други намерения и дейности са наложителни за осъществяване на основното намерение, като: осигуряване на подходни пътища (временни и постоянни), складове, изграждане на електропреноста мрежа (въздушна и/или подземна), изграждане на ВиК мрежа, начин на третиране на отпадъчните води(битови или производствени), добив на инертни материали и др.

 

4. По отношение на т. 2. “Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение”:

 

Моля, опишете намерението си като цяло, т. е. дали инвестиционното предложение, за което се провежда исканата процедура, не е част от цялостно намерение за развитие, което се планира да бъде осъществено във времето, в съседни или близки територии, както и в съдружие или поне съгласувано с други възложители и какви други намерения има за развитие, най-малко в близко разположените имоти (в същия масив или землище), които са изградени, в процес на изграждане или на одобряване).
Забележка: информация относно одобрени/разрешени други намерения в съседни или близки територии, в зависимост от спецификата на инвестиционното предложение, може да се получи от съответните компетентни органи по специалните закони (ЗУТ, Закон за водите, както и други специализирани закони), като: Общинска администрация, Басейнова дирекция, РИОСВ - Благоевград и други.

 

5. По отношение на т. 3. “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”:

 

 

В частта “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”, моля опишете местоположението на инвестиционното предложение – област и община, землище, номер на имота/имотите, в съответствие с актуални скици на имотите, в които предвиждате да се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности).

 

В частта “Очаквано трансгранично въздействие”, моля опишете очаква ли се инвестиционното предложение да окаже въздействие върху най-близко намиращите се гранични на Р България държави.

 

В частта “Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура”, моля опишете:

 • има ли необходимост от изграждането на нова пътна, железопътна, въздушна , водна или друг вид транспортна инфраструктура вкл. нови и променени трасета, гари, пристанища, летища и др., като посочите къде, как и с какви параметри ще бъдат;
 • ще има ли закривани или промени в съществуващите транспортни трасета или инфраструктура, водещи до промени в движението, като посочите къде и как.
6. По отношение на т. 4. “Природни ресурси, предвидени за използване”:

 

В частта “по време на строителството”, моля опишете при строителството какви природни ресурси като: земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват и върху какви земи ще се реализира инвестиционното предложение – обработваеми, земи от земеделския фонд и/или земи от горския фонд.

 

В частта “по време на експлоатацията”, моля опишете вида на природните ресурси, които се предвижда да бъдат използвани по време на експлоатацията, като земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват по време на експлоатация на инвестиционното предложение.

 

7. По отношение на т. 5. “Отпадъци”:

 

Моля опишете видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират по време на строителството, експлоатацията или закриването на дейността, като:

 • скални и земни маси от минно-геоложки проучвания;
 • битови отпадъци;
 • опасни или токсични отпадъци;
 • производствени отпадъци;
 • остатъчни продукти;
 • утайки от канализациите или други утайки от пречистването на отпадъчните води;
 • отпадъци по време на строителството и/или разрушаването;
 • излишни машини и съоръжения;
 • замърсени почви или други замърсени материали;
 • отпадъци от селското стопанство;
 • други твърди отпадъци.

Забележка: Опишете само видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират.

 

Моля опишете и как смятате да третирате описаните видовете отпадъци като посочете дали ще се предават на лицензирани фирми, дали ще се извозват от фирма по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се депонират ли определени за това места и др.

 

8. По отношение на т. 6. “Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение”

 

Моля опишете етапите и евентуалните сроковете (без да посочвате конкретни дати) за реализация и изпълнение на инвестиционното предложение, като ги подредите хронологично по дейности (например: изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПР, съгласуване на ПУП, промяна предназначението на земята или предоставяне право на ползване, изготвяне на проекти; одобряване и издаване на разрешение за строеж, строителство, експлоатация).

 

9. По отношение на т. 7. “Засегнати елементи на Националната екологична мрежа”

 

Моля опишете дали инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности) засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Забележка:  

Информация относно местонахождението на защитени територии можете да получите от РИОСВ – Благоевград.

Информация относно местонахождението на защитените зони  може да получите от РИОСВ – Благоевград и на интернет адрес: www.natura2000bg.org, секция “карти и данни”.

 


 

10. По отношение на т. 8. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение”

 

 

Моля опишете съответния компетентен централен или териториален органа на изпълнителната власт, орган на местното самоуправление или на Народното събрание, който е отговорен за окончателното одобрение на инвестиционното предложение след като е извършено съгласуване (например: Кмет на Община, Областен управител, ....).

 

Забележка: Директорът на РИОСВ–Благоевград не е териториален орган отговорен за окончателно одобрение на инвестиционни предложения.

 

11. По отношение на задължителната информация и документация към уведомлението

 

 • По част “Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите”:
Необходимо е да се представи информация за типовете земеползване за площите, в които е предвидено за се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост. Тази информация се предоставя от съответната Служба по земеделие. За земите от горския фонд е необходимо за отделите, подотделите, които се засягат от инвестиционното предложение да се представи и извадка от Лесоустройствен проект на засегнатото Държавно горско стопанство от част “Таксационни описания”.

 

 • По част “Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение”:
Необходимо е да се представят актуални скици на имотите (срока на валидност на скиците е 6 месеца), в които ще се реализира инвестиционното предложение издадени от съответния орган.

 

Забележка: Необходимо е скиците да съдържат информация за историята на имотите от които е произлязъл.

 

 • По част “Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на графичните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение, вкл. и на необходимата техническа инфраструктура, снимки, партида на имота и др. – по преценка на възложителя”

 

Препоръчително е да се представят графични материали показващи местоположението на инвестиционното предложение, както и връзката му с необходимата обслужваща инфраструктура и даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, като: разположение на защитени територии и защитени зони; населени места и урбанизирани територии, промишлени комплекси; други планове, програми и инвестиционни предложения, реализирани или в процес на реализация (независимо от сектора); санитарно охранителни зони, сервитути; охранителни зони на инфраструктурни, промишлени обекти или други обекти със специално предназначение (военни обекти); чувствителни елементи на ландшафта и други съобразно спецификата на инвестиционното предложение.

Моля графичният материал да бъде придружен с легенда и описание на използваните знаци, съкращения и др. подобни.

 

Необходимо е да приложите допускане за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП).

 

Обръщаме Ви внимание, че по отношение на намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи е желателно да ползване Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда на Министерство на околната среда и водите. Същите са публикуване на интернет страницата на Министерствона околната среда и водите – www5.moew.government.bg, секция “Ключови теми”, “превантивна дейност”