Услуги

Указания за попълване на уведомление за инвестиционни намерения

Четвъртък, 10 Юни 2010 23:00

Указания за попълване на Уведомление за инвестиционно предложение

 

Важно !!!  В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) оценката на въздействие върху околната среда може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение. При конкретните намерения съответният специален закон следва да се приеме, че е Законът за устройство на територията (ЗУТ), Законът за водите, както и други специализирани закони, като например Законът за възобновяемите и алтернативните източници на енергия и биогоривата, Закон за енергетиката и подзаконовата нормативна уредба и др.

 

Образец на уведомление за инвестиционно предложение

 

1. По отношение на част “Информация за възложителя на инвестиционното предложение”

 

Представете следната пълна, ясна и достоверна информация за възложителя на инвестиционното предложение (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка – телефон, факс и адрес на електронна поща. Единствено възложителят носи отговорност за точността на представените данни и своевременното информиране в писмена форма на РИОСВ-Благоевград относно настъпили промени. РИОСВ-Благоевград не носи отговорност, в случай че не може да се свърже с възложителя на посочените координати. 
Забележка:  “Възложител на инвестиционно предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

 

2. По отношение на формулиране на “наименование” на инвестиционното предложение:

 

Формулировката трябва да е в съответствие с “наименованието” на инвестиционното предложение, което в последствие ще бъде одобрявано по реда на ЗУТ или други специални закони.

 

Например: ... има следното инвестиционно предложение: Изграждане на “...” или Строителство на “...” или само наименованието на инвестиционното предложение “...”.

 


 

 

3. По отношение на т. 1. “Резюме на предложението”:

 

В частта “описание на основни процеси” е необходимо да се опише основния предмет и цел на инвестиционното предложение и какви дейности се предвижда да бъдат изпълнени във връзка с реализацията и експлоатацията на заявеното инвестиционно предложение, вкл. капацитет (параметри на инвестиционното предложение: брой, тип, начина на разположение, етажност, процент и плътност на застрояване, капацитет на легловата база, брой паркоместа и др.; производителност и др.) и използвана площ за реализация на съответната дейност.

 

Забележка: От посочените по-долу дейности опишете само дейностите свързани с конкретното инвестиционно предложение.

 

Обръщаме Ви внимание, че голяма част от информацията за дейностите се съдържа в предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране

Видовете дейности могат да бъдат по отношение на:

 

 

В частта “посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност”, моля, посочете дали инвестиционното предложение е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или е за изменение на производствената дейност.

 

В частта “необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности”, моля, опишете за строителството и/или за експлоатацията на инвестиционното предложение доколко и какви други намерения и дейности са наложителни за осъществяване на основното намерение, като: осигуряване на подходни пътища (временни и постоянни), складове, изграждане на електропреноста мрежа (въздушна и/или подземна), изграждане на ВиК мрежа, начин на третиране на отпадъчните води(битови или производствени), добив на инертни материали и др.

 

4. По отношение на т. 2. “Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение”:

 

Моля, опишете намерението си като цяло, т. е. дали инвестиционното предложение, за което се провежда исканата процедура, не е част от цялостно намерение за развитие, което се планира да бъде осъществено във времето, в съседни или близки територии, както и в съдружие или поне съгласувано с други възложители и какви други намерения има за развитие, най-малко в близко разположените имоти (в същия масив или землище), които са изградени, в процес на изграждане или на одобряване).
Забележка: информация относно одобрени/разрешени други намерения в съседни или близки територии, в зависимост от спецификата на инвестиционното предложение, може да се получи от съответните компетентни органи по специалните закони (ЗУТ, Закон за водите, както и други специализирани закони), като: Общинска администрация, Басейнова дирекция, РИОСВ - Благоевград и други.

 

5. По отношение на т. 3. “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”:

 

 

В частта “Местоположение на площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение”, моля опишете местоположението на инвестиционното предложение – област и община, землище, номер на имота/имотите, в съответствие с актуални скици на имотите, в които предвиждате да се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности).

 

В частта “Очаквано трансгранично въздействие”, моля опишете очаква ли се инвестиционното предложение да окаже въздействие върху най-близко намиращите се гранични на Р България държави.

 

В частта “Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура”, моля опишете:

6. По отношение на т. 4. “Природни ресурси, предвидени за използване”:

 

В частта “по време на строителството”, моля опишете при строителството какви природни ресурси като: земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват и върху какви земи ще се реализира инвестиционното предложение – обработваеми, земи от земеделския фонд и/или земи от горския фонд.

 

В частта “по време на експлоатацията”, моля опишете вида на природните ресурси, които се предвижда да бъдат използвани по време на експлоатацията, като земя, вода, материали (минерални суровини, инертни материали, гори и дървен материал и др.) или енергия, вкл. електрическа (възобновяема или др.) и горива ще се използват по време на експлоатация на инвестиционното предложение.

 

7. По отношение на т. 5. “Отпадъци”:

 

Моля опишете видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират по време на строителството, експлоатацията или закриването на дейността, като:

Забележка: Опишете само видовете отпадъци, които предвиждате да се генерират.

 

Моля опишете и как смятате да третирате описаните видовете отпадъци като посочете дали ще се предават на лицензирани фирми, дали ще се извозват от фирма по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се депонират ли определени за това места и др.

 

8. По отношение на т. 6. “Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение”

 

Моля опишете етапите и евентуалните сроковете (без да посочвате конкретни дати) за реализация и изпълнение на инвестиционното предложение, като ги подредите хронологично по дейности (например: изготвяне на ПУП-ПЗ и ПУП-ПР, съгласуване на ПУП, промяна предназначението на земята или предоставяне право на ползване, изготвяне на проекти; одобряване и издаване на разрешение за строеж, строителство, експлоатация).

 

9. По отношение на т. 7. “Засегнати елементи на Националната екологична мрежа”

 

Моля опишете дали инвестиционното предложение в неговата цялост (т. е. основния предмет и спомагателните и/или поддържащи дейности) засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.) и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Забележка:  

Информация относно местонахождението на защитени територии можете да получите от РИОСВ – Благоевград.

Информация относно местонахождението на защитените зони  може да получите от РИОСВ – Благоевград и на интернет адрес: www.natura2000bg.org, секция “карти и данни”.

 


 

10. По отношение на т. 8. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение”

 

 

Моля опишете съответния компетентен централен или териториален органа на изпълнителната власт, орган на местното самоуправление или на Народното събрание, който е отговорен за окончателното одобрение на инвестиционното предложение след като е извършено съгласуване (например: Кмет на Община, Областен управител, ....).

 

Забележка: Директорът на РИОСВ–Благоевград не е териториален орган отговорен за окончателно одобрение на инвестиционни предложения.

 

11. По отношение на задължителната информация и документация към уведомлението

 

Необходимо е да се представи информация за типовете земеползване за площите, в които е предвидено за се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост. Тази информация се предоставя от съответната Служба по земеделие. За земите от горския фонд е необходимо за отделите, подотделите, които се засягат от инвестиционното предложение да се представи и извадка от Лесоустройствен проект на засегнатото Държавно горско стопанство от част “Таксационни описания”.

 

Необходимо е да се представят актуални скици на имотите (срока на валидност на скиците е 6 месеца), в които ще се реализира инвестиционното предложение издадени от съответния орган.

 

Забележка: Необходимо е скиците да съдържат информация за историята на имотите от които е произлязъл.

 

 

Препоръчително е да се представят графични материали показващи местоположението на инвестиционното предложение, както и връзката му с необходимата обслужваща инфраструктура и даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, като: разположение на защитени територии и защитени зони; населени места и урбанизирани територии, промишлени комплекси; други планове, програми и инвестиционни предложения, реализирани или в процес на реализация (независимо от сектора); санитарно охранителни зони, сервитути; охранителни зони на инфраструктурни, промишлени обекти или други обекти със специално предназначение (военни обекти); чувствителни елементи на ландшафта и други съобразно спецификата на инвестиционното предложение.

Моля графичният материал да бъде придружен с легенда и описание на използваните знаци, съкращения и др. подобни.

 

Необходимо е да приложите допускане за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП).

 

Обръщаме Ви внимание, че по отношение на намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи е желателно да ползване Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда на Министерство на околната среда и водите. Същите са публикуване на интернет страницата на Министерствона околната среда и водите – www5.moew.government.bg, секция “Ключови теми”, “превантивна дейност”