Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Списък на услугите в направелние "ЕО и ОВОС

 
Уникален идентификтор Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси Срок
339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда чл.95 ал.1 от ЗООС 1. Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за ОВОС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение по смисъла на т. 20 от ДР на ЗООС.
3. Картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб, в зависимост от вида на ИП.
Няма 14 дни  образец
1615 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно чл.93, ал.4 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.), заявление по образец 500 лв. по чл.1, ал.1 по ПМС №136/2011г. редуцирана чл. 1, ал. 5, т. 1 30 дни

образец

образец обществен достъп

Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС

2195 Издаване на решение по ОВОС чл.99, ал.2 от ЗООС, (ДВ 91/2002 г с изм.) съгласно раздел ІІІ глава VI от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003г.); Заявление по образец; за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане


образец

образец обява

нова обява

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка   1. Уведомление за план/програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО
2. Задание за изработване на плана/програмата или тяхно изменение в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.
3. ВиК и ел. схеми, вкл. и обяснителни записки към тях.
4. Координати на чупките на имота.
5. Координати на мястото на изграждане на собствен водоизточник.
6. Предварителни договори с ВиК, „Напоителни системи“, дружества, притежаващи разрешително за третиране на битови опдадъчни води от изгребни ями.
  14 дни образец
1389 Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.81, ал.1 от ЗООС (ДВ 91/2002 г с изм.) заявление по образец 400 лв. по чл.1, ал.4 по ПМС №136/2011г., редуцирана чл. 1, ал. 5, т. 4 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС

образец искане

образец уведом.

2468 Издаване на становище по ЕО на планове и програми глава 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл.23. ал.1. по Наредба за ЕО Искане за издаване на становище по ЕО 600 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни, чл.85, ал.5 от ЗООС  образец