Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Услуги

Списък на услугите в направление "Опазване чистота на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

Списък на услугите в направление "Опазване чистота на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

 
Уникален идентификатор
Наименование на административната услуга Правно основание Процедура за извършване на административната услуга  Образци
Необходими документи Такси срок
2245 Съгласуване на обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. 1. Заявление (свободен текст) с описание на обхвата, методите и средствата за измерване при извършване ни собствени непрекъснати измервания;

2.Документация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

няма 14 дни  
724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на точките за вземане на проби/извадки, за извършване на периодични и контролни измервания;

2. Схема на разположението и броя на точките на проби/извадки, при извършване на собствени периодични и контролни измервания.

няма 14 дни  
524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания. 1. Заявление (свободен текст) с описание на размерите на точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания  няма 14 дни  
514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания чл. 13 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания. 1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания;

2. Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

няма 14 дни  
  Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени периодични измервания чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 1. Заявление (свободен текст)

2. Доклад за резултатите от собствени периодични измервания

Забележка:

1) Доклада се представя в 1 екземпляр, на хартиен и на електронен носител;

2) неразделна част от Доклада са Протоколите от изпитване от Акредитирана лаборатория, както и нейният Сертификат за Акредитация;

няма 14 дни образец
309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания чл.50, ал.3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници В РИОСВ се внасят месечните доклади и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания - на хартиен и електронен носител. няма 14 дни  
556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1. Заявление (свободен текст)

2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения

няма 14 дни  
526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне неорганизирани емисии чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации Заявление (свободен текст), съдържащо техническа и икономическа обосновка.  няма 14 дни  
1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1.Заявление (свободен текст)

2. Схема за намаляване на емисиите

Няма 14 дни  
1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации 1.Заявление (свободен текст)

2.План за управление на разтворители

 Няма  14 дни  
 2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители чл. 30л от Закон за чистотата на атмосферния въздух Заявление по образец, като към него се прилагат:

1.ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);

2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;

3. документ за платена такса за регистрация.

Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

158 лв.

(на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.

14 дни образец
  Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда чл. 30л, ал. 12 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп.)

Забележка: Съгласно § 1.т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ „Промяна в обстоятелствата“ e промяна в суровини , технологични процеси,на оператора на инсталацията,на адреса на инсталацията.

Заявление по образец, като към него се прилагат:

1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията
3. документ за платена такса за вписване на промяна в обстоятелствата.

Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление

60 лв.

(на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.)

14 дни образец
3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации (СГИ) чл. 9г, ал. 4 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп. Заявление по образец, като към него се прилагат:

1. За чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя и в легализиран превод на български език);

2. Информацията и документите за инсталацията по чл.9г, ал.3, т.1 – 8 и т.13 от ЗЧАВ;

3. Документ за собственост/ползване (нотариален акт, договор за наем и др.) на инсталацията;

4. Други.

190 лв. (на основание чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.) 14 дни образец
  За вписване в регистъра на промяна и издаване на Удостоверение за актуално състояние на СГИ. чл.9г, ал.14 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. Дв, бр. 45/1996г. с посл. изм. и доп.) за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.9г., ал.13 от ЗЧАВ в регистъра по чл.9г, ал.2 от ЗЧАВ Заявление по образец, като към него се прилагат:
1. За чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. Документи, удостоверяващи промяната в обстоятелствата за средната горивна инсталация.
70 лв. (на основание чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп. бр.3/2018г.) 14 дни образец
  Оценка на Доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници съгласно чл.30 от Наредба №54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от чл. 30 от Наредба №54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн., ДВ, бр.3/11.01.2011 г.). 1. Представяне на Доклад от собствени периодични измервания на показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници

Забележка:

1) Доклада се представя в 1 екземпляр, на хартиен и на електронен носител;

2) неразделна част от Доклада са Протоколите издадени от Акредитирана лаборатория, извършила мониторинга, както и нейният Сертификат за Акредитация; 3) Заверена скица/схема напроизводствената площадка на обекта с обозначени точки на мониторинг.

няма 14 дни образец