Съдържание

Посетители

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта

Услуги - Химични вещества

I. Наименование на услугата
Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
 
II. Правно основание
чл. 106, ал. 2 Закон за опазване на околната среда

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

III. Характеристика

Целта на административната услуга е проверка на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал и издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието му с изискванията на глава VІІ, раздел І от ЗООС и Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал, потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на Глава VІІ, Раздел І от ЗООС и Приложение № 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

2. Заявител
-Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал
-Операторът на съществуващо предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал при планувани изменения/разширения в предприятието

3. Необходими документи

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, във формàта на Приложение № 2 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Доклада се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с информация за платена такса и дата на заплащане.

Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии може да бъде предоставен в във вид на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП, ако авторството на оператора, изготвил ДППГА, е доказано чрез квалифициран електронен подпис съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.

4. Вътрешен ход на административната услуга

• Адресат

Операторите на нови предприятия/съоръжения или операторите на съществуващи предприятия/съоръжение с планирани промени, класифицирани по чл. 103, ал. 2 от ЗООС като „предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал“ изготвят и подават Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии(ДППГА) и всяка негова актуализация до Директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, в срок до 3(три) месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.
Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на ДППГА потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях или уведомява писмено оператора за допуснатите грешки и непълноти във формата и съдържанието на ДППГА.

• Ред и срок за отстраняване на непълноти и нередовности в доклада

В срок до 1(един) месец операторът е длъжен да отстрани допуснатите грешки и непълноти и да внесе Доклада.

5. Такси
За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответсвтието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер на 200 лв., съгласно чл. 3, ал. 2 от Тарифа аз таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., с посл.изм.и доп.).

V. Резултат от процедурата

Предприятие или съоръжение с нисък рисков потенциал се въвежда в експлоатация след представяне на пълен ДППГА в съответствие с изискванията за обхват и съдържание, определени с Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, в който се удостоверява, че операторът е предвидил всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
Преразглеждане на Политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и при необходимост актуализация на ДППГА, операторът е длъжен да извърши в случаите по чл. 106, ал. 5 и ал. 6 от ЗООС.

VI. Образец

1. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях