Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

ЕТ „Красимир Соленков“, с. Осиково, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Красимир Соленков“, с. Осиково, общ. Гърмен

На основание Заповед №162/13.05.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 27.04.2022 г. е извършена проверка на място на обект: „Предприятие за производство на млечни продукти“, находящ се в с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, експлоатиран от ЕТ „Красимир Соленков“, с. Осиково, общ. Гърмен.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Операторът се проверява за първи път във връзка със спазване на изискванията на екологичното законодателство.
При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения и инсталации:
- Помещение за производство на млечни продукти;
- Котелно помещение;
- Стационарно хладилно оборудване;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е свързана с преработка на мляко и производство на млечни продукти (сирене и кашкавал) със собствена марка „Осиково“. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица, осем часов работен ден. При проверката е съставен Констативен протокол №06-09/09.06.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Направление „Опасни химични вещества“

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), дружеството се явява „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (ОХВС), които се използват за почистване и дезинфекция на производствените помещения и оборудване. Доставките на химикали се изпълняват от български доставчици. Дружеството не извършва внос/износ на ОХВС. Създадено е досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържащо информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представят се информационни листове за безопасност на съхраняваните ОХВС, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място се извърши проверка на складовото помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Складът е с ограничен достъп и обозначен с указателна табела. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Химикалите са разделени по вид, разположени в отделни събирателни вани, съобразно класовете им на опасност и условията на съвместимост. Складовото помещение има връзка с канализацията, която трябва да бъде прекъсната. Липсва и вентилация. При проверката се представя оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Същата е необходимо да се изготви, съгласно формата към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Към момента на проверката не се представят документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

3.2. Компонент “Атмосферен въздух”

3.2.1. Организирани източници на емисии от горивни процеси
За технологични нужди, дружеството експлоатира котел тип „Тракия 244“, с две камери, предназначен да изгаря твърдо гориво (дърва). По време на проверката не се представя информация (техническа документация), относно топлинната мощност на котела в kW. На котела няма поставена табела с технически хапактеристики.
3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006
За съхранение на готовата продукция (сирене и кашкавал), се експлоатира камера, съдържаща флуорсъдържащ парников газ R 404A, съдържаща над 5 тона СО2 еквивалент и подлежаща на проверки за течове с честота не по-малко от един път на всеки дванадесет месеца, съгласно чл. 4, § 3 от Регламент (EС) №517/2014. При проверката се представя досие на системата, съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. В досието е отразена проверка за 2021 г. и е извършена от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 15.02. на всяка текуща година да представя информация (годишен отчет) за предходната календарна година по образец на Приложение № 9, съгласно чл. 36 от Наредба №1/2017 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия по ЗЗВВХВС и ЗЧАВ са дадени предписания, със съответните срокове за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.