Архив доклади - 2010 г.

“Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

Понеделник, 26 Юли 2010 23:00

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Орбел-2001” АД - гр. Гоце Делчев

 

На основание заповед № 119/ 07.07.2010 год. на директора на РИОСВ-Благоевград , на 14.07.2010 год. беше извършена проверка на място на обект “Орбел-2001” АД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ул. “Гоце Делчев” № 73. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Организирани емисии от горивни източници: ПКЦ - 1 бр парен котел, работещ с намален капацитет и ограничено работно време. Към момента е нарушен чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6 (ДВ, бр.31/1999г.) относно периодичност на измерванията на концентрациите на вредни вещества, изпускани от котела.

Организирани емисии от производствена дейност: участък за нанасяне на покрития върху метал. За 2009 год. е декларирано разход на органичен разтворител под ПСКР съгласно Наредба №7 (ДВ, бр.96/2003г.) .

3.2 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-232-0/ 25.03.2010. год. със срок на действие до 25.03.2013 год. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9. Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Дължимата продуктова такса опаковки по чл. 36, ал. 1 от ЗУО (ДВ, бр.86/2003г.) се внася към “ЕКОБУЛПАК” АД.

3.3 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва опасни химични вещества и препарати, съгласно ЗЗВВХВП (ДВ, бр.10/2000г.). Съхранението на същите се извършва в складове с ограничен достъп и отговарящи на изискванията за съхранение на съответните химикали и препарати. Не са установени разливи и течове. Вентилацията на сладовете работи. Дружеството е със статут на REACH-потребител по веригата. На площадката има и склад за съхранение на цианиди.
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.