Съдържание

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.март 2018 година

 

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
86 99 3 0 0 1 2000 16919,02 0 0 245,00 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

През месец март 2018 г. са извършени общо 99 бр. проверки на 86 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и е издадено 1 бр. НП с общ размер 2 000 лв.
През месеца са извършени общо 15 бр. извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за изпълнение на предписания;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. по писмо на ОДБХ;
- 3 бр. във връзка със следприватизационен контрол;
- 2 бр. във връзка с Постановление/писмо на РП – Благоевград;
- 3 бр. нови обекти, извън плана за КД.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:
Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии;

През периода са извършени 5 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • На 07.03.2018 г., във връзка с постъпил сигнал на електронната поща на инспекцията, е извършена проверка на оранжерии, стопанисвани от А. С., находящи се в с. Лешница, общ. Сандански, При проверката се констатира изгаряне на отпадъци (бракувани памперси и излезли от употреба гуми). Установено е и съхранение на отпадъци от бракувани памперси в котелното помещение към оранжериите, в непосредствена близост до имота са налични около 2 тона излезли от употреба гуми. За констатираното нарушение е съставен АУАН по ЗУО;
  • На 15.03.2018 г., по постъпил сигнал на зеления телефон за изгаряне на отпадъци в землището на с. Микрево, общ. Струмяни, са извършени 3 проверки на оранжерии, стопанисвани от физически лица. При проверката в трите оранжерии е установено съхранение на текстилни отпадъци. Дадени предписания на лицата за предаване на отпадъците за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО. Срокът за изпълнение на предписанията е 22.03.2018 г., като същите са изпълнени в срок. В РИОСВ - Благоевград са представени документи, удостоверяващи предаването на наличните на обектите отпадъци за последващо третиране.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Отпадъци: На 22.03.2018 г. е извършена проверка във връзка с писмо на Второ районно управление – Благоевград. Извършена е проверка на двор към къща, собственост на Емил Емилов Сашев. При проверката се констатира съхранение в дворното място на отпадъци от различен произход - ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУГ, метални опаковки и други. Във връзка с установеното е дадено предписание за предаване на наличните количества отпадъци за последващо третиране със срок за изпълнение до 12.04.2018 г. Във връзка с констатираното е започната процедура по съставяне на АУАН за нерегламентирано съхранение на отпадъци.
През месец март е започната процедура за съставяне на АУАН и на „Вега текст“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за шивашки цех, находящ се в с. Дебрен, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Нарушението е констатирано на 22.02.2018 г. при проверка на място в шивашкия цех.

Води: Акцент на контролна дейност по компонент е емисионен контрол на отпадъчни води на обектите, включени в Списъка, съгласно Заповед № РД- 840/20.12.2017 г. на Министъра на околната среда и водите. През периода, във връзка с установени нарушения на ИЕО по показателите, заложени в издадените разрешителни за заустване, на обектите ПСОВ „Бъндеришка поляна“ и ПСОВ „Шилигарника“, експлоатирани от „Юлен“ АД, са предприети административно наказателни мерки и предстои съставяне на АУАН по Закона за водите.

Почви: За отчетния период, са извършени проверки на следните обекти:
o Закрито депо за ТБО община Банско, изпълнение на Проект за биологична рекултивация;
o 9 бр. склада за съхранение на стари залежали препарати за растителна защита / Б- Б кубове./ в община Банско; община Петрич /Оранжерии Петрич/, община Сандански /оранжерии МЕЛО, Плоски, Склаве, Хърсово, Катунци, Петрово/.
Дадено е предписание на община Банско за предприемане на ответни мерки срещу настъпили частични прояви на ерозия и нарушено отводняване на част от рекултивираната площ на закритото депо. По отношение на проверените складове за стари ПРЗ, не са констатирани нередности.

АУАН
През месец март 2018 г. са съставени 3 бр. акта за установени административни нарушения, како следва:
1. АУАН № 2-25/23.3.2018 г. на А. И. С., на основание чл. 133, ал. 4 , т. 1 от ЗУО за изгаряне на отпадъци;
2. АУАН № 3-25/26.03.2018 г. на „Омега текстил“ ООД, гр. Петрич, на основание чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО във връзка с чл. 44 ал. 1 и ал. 2 от ЗУО – неводене на отчетност по отпадъците;
3. АУАН № 1-10/30.03.2018 г. на „Екорепласт“ ЕООД с. Капатово, община Петрич, за нарушение на чл. 200, ал.1, т. 6 на Закона за водите, нарушение на ИЕО по показателите, заложени в издадено разрешително за заустване на отпадъчни води.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ
През м. март 2018 г. е издадено едно наказателно постановление, в размер на 2 000 лв, както следва:
ЗООС:
1. НП №03-07/2903.2018 г. на Община Благоевград, за това, че Община Благоевград не е изпълнила задължителни предписания, поставени с констативен протокол № 09-07/03.10.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, а именно считано от 03.10.2017 г. да се преустановят всякакви строителни, изкопни и насипни дейности, извършвани в ПИ №067023, земл. на с. Зелен Дол, община Благоевград, във връзка с изграждането на мотописта в имота, както и да не се извършват описаните дейности до провеждане на административна процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. За извършеното нарушение на Община Благоевград е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

През месеца няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС